ABC Tarcza
Zainteresował Cię program?

Zadzwoń

322 - 323 - 767

ABC Tarcza


Model zasadniczo budowany jest na podkładzie CAD. Przy pomocy wyspecjalizowanych opcji można go dociąć do brzegu, wprowadzić otwory prostokątne i kołowe. Gęstość podziału można lokalnie zwiększać, można też przesuwać i ustawiać, na prostej lub łuku, wybrane węzły. Model tarczy może mieć obszary o różnej grubości. W modelu można wprowadzić strefy o różnych materiałach, co pozwala modelować np.: tarcze na gruncie. Można w całym modelu lub wybranym fragmencie zadać warunek Płaskiego Stanu Odkształcenia.


W programie można zadać obciążenia mechaniczne w formie sił skupionych i rozłożonych liniowo lub powierzchniowo (obciążenie warstwą). Ciężar własny obliczany jest automatycznie z objętości tarczy i ciężaru właściwego materiału. Ponadto można wprowadzić obciążenia termiczne zadając temperatury stałe lub zmienne w planie tarczy.


W podobny sposób można zadać skurcze. W podporach można wprowadzić przemieszczenia wstępne co pozwala modelować wpływy eksploatacji górniczej. Można też zadać obciążenie siłami masowymi wywołanymi stałymi lub zmiennymi obrotami.

Po rozwiązaniu zawsze otrzymuje się obraz odkształconej tarczy, co pozwala dodatkowo sprawdzić poprawność przyjętego modelu. W programie jest procedura automatycznego rozkładania obciążeń powierzchniowych np. parcia wiatru na płatwie lub krokwie.


Moduł Nieliniowy pozwala w wybranych elementach zadać warunki „pękania”, co powoduje automatyczne usunięcie takich elementów z modelu. W ten sposób można analizować jednostronną pracę styków, np.: żelbetowego stropu i ceglanej ściany.


Po obliczeniach można zdefiniować na drodze superpozycji ze skalowaniem dalsze warianty które mogą być uwzględnianie przy liczeniu obwiedni.

Wyniki rozwiązania podawane są w postaci przemieszczeń ux, uy, sił tarczowych nx, ny, naprężeń o składowych w głównym układzie współrzędnych lub naprężeń głównych, oraz reakcji podporowych Rx, Ry. Wyniki te prezentowane są w pełni graficznie w postaci rysunków rozkładu wartości, wartości cyfrowych (z możliwością skalowania) na całym rzucie tarczy lub jej powiększonym fragmencie, wartości cyfrowych we wskazanych miejscach tarczy. Wyniki mogą być też przedstawiane w postaci wykresów rozwiniętych wzdłuż przekrojów lub odcinków przekrojów (także załamanych). Naprężenia główne w każdym oczku siatki mogą być pokazane w postaci odpowiednio pochylonych odcinków których długość jest proporcjonalna do wartości naprężenia. Ponadto wszystkie naprężenia w tarczy przedstawiane są w postaci map kolorowych względnie warstwicowych. Także w tej postaci przedstawiane są naprężenia zredukowane wg najczęściej stosowanych hipotez wytrzymałościowych, w tym także dla materiałów niesymetrycznych.
Wyniki obliczeń prezentowane mogą być zarówno dla bazowych schematów obciążeń jak i ich dowolnej kombinacji liniowej, a także dla automatycznie generowanej obwiedni wartości ekstremalnych z uwzględnieniem wartości stałych, zmiennych i wykluczających się. Domyślnie obwiednia jest obliczana wg tzw. Automatu wg EN, czyli ze wzorów 6.10a i 6.10b EC0. Zachowano liczenie obwiedni wg algorytmu typowego dla PN-B. Program oblicza konieczne zbrojenie po zdefiniowaniu klasy betonu i gatunku stali zbrojeniowej. Zbrojenie to może być obliczone dla wybranego schematu lub jako wartość ekstremalna wybrana ze zdefiniowanych przez użytkownika schematów obciążenia. Jest ono przedstawione dla każdego elementu w postaci koniecznego przekroju zbrojenia w mm2/1mb, względnie po zadeklarowaniu średnicy wkładek, w postaci liczby wkładek/1mb. Wszystkie te wartości prezentowane są na rzucie tarczy z możliwością powiększenia wybranych obszarów. Jeśli w modelu są różne grubości to można ograniczyć prezentację zbrojenia do miejsc o jednakowej grubości. Możliwe jest też zadeklarowanie obszarów i typów przyjętego zbrojenia w formie dyspozycji dla konstruktora.


Program sprawdza wytrzymałość betonu na ściskanie i w razie jego przekroczenia pokazuje miejsca i pozwala je dozbroić wkładkami, które będą przenosiły ściskanie.


Dla wybranego schematu obciążenia program oblicza zarysowanie i przedstawia je graficznie w postaci kresek o kierunku rysy. Można również odczytać szerokości rozwarcia rys.

Rysunki i wydruki mogą być sporządzane przez dowolną drukarkę. Ich format można dowolnie dobierać w zależności od typu urządzenia drukującego. Rozkłady zbrojenia mogą być też rysowane na drukarce lub ploterze w formatach od A4 do A1, w automatycznej lub zadawanej przez użytkownika skali. Również rozmiar rysunku może być dostosowany do indywidualnych wymagań urządzenia kreślącego.


Program posiada rozbudowanego suflera który wyświetla opis poszczególnych opcji. Opis może być wyświetlany w trybie początkującego użytkownika i wtedy pierwsze wywołanie każdej opcji będzie poprzedzone wyjaśnieniem jej działania, oraz w trybie wywołania indywidualnego. W trybie początkującego użytkownika w programie są dostępne tylko niezbędne opcje.

Licencja pozwala zainstalować program na wszystkich używanych komputerach. Sam program zabezpieczony jest kluczem USB. Pozwala to łatwą zmianę stanowiska pracy.

Porady ABC Tarcza i spis zmian w programach ABC

Można pobrać porady, w których są opisane różne sytuacje lub postępowania. Po pobraniu trzeba rozpakować plik .RAR w dowolnym folderze.
  1. Porady ogólne
  2. Porady do programu ABC Tarcza
  1. Spis zmian 2019 roku
  2. Spis zmian 2018 roku
   Pełny spis zmian w programach ABC od 2010 roku.