ABC Obiekt3D
Zainteresował Cię program?

Zadzwoń

322 - 323 - 767

ABC Obiekt3D

Program ABC Obiekt3D pozwala rozwiązać w zakresie statyki i dynamiki każdy przestrzenny obiekt który można zamodelować układem elementów powierzchniowych i prętowych. Mogą to być zadania czysto powłokowe jak i mieszane w których elementy prętowe współpracują w powłokami jako użebrowanie lub jako osobny układ wsporczy. Mogą to być budynki o układzie płytowo-słupowym, budynki trzonowe, zbiorniki okrągłe i prostopadłościenne posadowione na układzie wsporczym, na gruncie lub podziemne, silosy, zbiorniki na materiały sypkie, kanały spalin, obiekty energetyczne. Żelbetowe obiekty powłokowe są wymiarowane wg PN-EN 1992-1-1:2008 (domyślnie), ale można je zwymiarować też wg PN-B-03264:2002.

W programie jest osobna ścieżka modelująca i rozwiązująca obiekty tylko prętowe (Rama3D). Wtedy nie są dostępne opcje związane tylko w elementami powłokowymi. Zakres wymiarowania jest identyczny jak w programie ABC Rama3D.
W modelach można stosować dowolne materiały, bez ograniczenia ich liczby w zadaniu. Zdefiniowane są: stal, żelbety, drewna wg różnych norm. Można tworzyć własne bazy materiałów.
Żebra mogą być jednostronne. Przy liczeniu parametrów przekrojowych takiego żebra jest uwzględniana szerokość współpracująca


Model może być podparty układem podpór sztywnych lub podatnych. Można też wprowadzić posadowienie na sprężystym podłożu. Podłoże Winklera może być przyłożone do dowolnie zorientowanego elementu powłokowego, podłoże jednorodne i uwarstwione może być przyłożone tylko do płaszczyzn poziomych. Podłoże ma zawsze składową prostopadłą do elementu powłokowego, ale można też założyć składową styczną. W modelu można szeroko wykorzystywać warunki symetrii co pozwala w wielu przypadkach na znaczną redukcję zadania.


Jako obciążenie można przyjąć działanie ciężaru własnego obliczanego automatycznie na podstawie objętości elementów i ciężaru właściwego materiału. Można zadawać siły i momenty skupione przykładane do węzłów modelu. Można zadawać obciążenie liniowe o charakterze obciążenia proporcjonalnego do długości odcinka obciążenia, do długości jego rzutu na wybrana płaszczyznę i prostopadłe do niego.

W modelu można wprowadzać obciążenia rozłożone powierzchniowo o charakterze ciśnienie, stycznego oddziaływania lepkiej cieczy, parcia hydrostatycznego, parcia materiałem sypkim, o charakterze warstw typu okładzina izolująca lub śnieg czy popiół. Są generatory obciążeń wiatrem na walec i kulę. W silosach można zakładać obciążenia materiałem sypkim z tarciem o ścianę (wg PN-EN).


Model może być obciążony zmiennym polem temperatur zadawanym po jednej i drugiej stronie powłoki W podporach można wprowadzać wstępne przemieszczenia. Odpowiednia procedura pozwala łatwo zadawać rozpełzanie, wybrzuszenie lub wklęśnięcie wynikające ze szkód górniczych. Ponadto na model mogą działać siły masowe ruchu obrotowego zarówno jednostajnego (siły odśrodkowe) jak i wynikające z przyspieszeń (siły styczne). W programie jest generator obciążeń ruchomych, normowych drogowych i kolejowych i układu dowolnego.


Wyniki mogą być pokazywane dla każdego schematu oddzielnie lub można włączyć obliczanie wartości ekstremalnych. Obwiednia w programie ABC Płyta domyślnie jest liczona wg tzw. Automatu wg EN, czyli z wzorów 6.10a i 6.10b z EC0. Zachowano liczenie obwiedni wg zasad typowych dla PN-B. Można też definiować nowe warianty wyników jako superpozycje wartości obliczonych dla zadanych w zadaniu schematów. Tą drogą można np. wyznaczać wartości sił wewnętrznych dla obliczenia zarysowania. W module Wyniki osobno są pokazywane ugięcia modelu, siły tarczowe, momenty stanu zgięciowego oraz naprężenia. Te ostatnie mogą być pokazywane dla dodatniej lub ujemnej strony powłoki oraz dla powierzchni środkowej (dla stanu tarczowego). Poza składowymi stanu naprężenia można poznać naprężenia główne, maksymalne tnące oraz naprężenia redukowane wg ośmiu różnych hipotez w tym też hipotez niesymetrycznych.


Formy prezentacji wyników są bardzo urozmaicone. Można pokazywać barwne rozkłady (mapy) wybranej składowej, izolinie, tzw. widoki czyli formy przestrzenne oraz wartości liczbowe. Ponadto dla wybranych miejsc można sporządzać wykresy wybranej wielkości lub pokazywać ich przebiegi bezpośrednio na rysunku modelu.


Jeśli w modelu są elementy prętowe to dla nich pokazywane są siły wewnętrzne oraz naprężenia. Zakres prezentacji wyników w prętach jest identyczny jak w programie ABC Rama3D. Również te wielkości można pokazywać z formie barwnych rozkładów lub w formie rzędnych odkładanych od osi elementu. Można też sporządzać przebiegi wszystkich sił dla wybranych miejsc.

W modelach posadowionych na podłożu sprężystym pokazywane są odpory. W przypadku podłoża jednorodnego lub uwarstwionego można przeprowadzić analizę gruntową w takim samym zakresie jak w programie ABC Płyta.

W zadaniach w których wprowadzono materiał typu Beton można przeprowadzić wymiarowanie dla warunku zginania (stan płytowy) oraz dla warunku rozciągania (stan tarczowy). Domyślnie wymiarowanie jest prowadzone wg PN-EN 1992-1-1:2008 (domyślnie), ale można je zwymiarować też wg PN-B-03264:2002.

W każdym z tych przypadków można też poznać zarysowanie. Zarysowanie może być pokazane w formie graficznej ilustrującej miejsce i kierunek rys lub w formie cyfrowej pokazującej wartości rozwarcia.W zakresie konfiguracji podstawowej program Obiekt3D ma moduł nieliniowy pozwalający na uwzględnianie nieliniowych cech podpór i podłoże w tym modele podpór z luzami i z tarciem. Tarcie można też uwzględniać w podłożach. W elementach prętowych z kolei można uwzględniać jednostronna pracę cięgien. Również w tym programie można tworzyć modele o różnych warunkach podporowych w różnych schematach obciążenia. Można też wprowadzić różną liczbę czynnych elementów, co pozwala w jednym zadaniu na analizę faz montażu.

Wyniki dynamiki można pokazywać w formie animowanej. Wartości częstości są pokazywane tabelarycznie.

Program posiada rozbudowanego suflera, który wyświetla opis poszczególnych opcji. Opis może być wyświetlany w trybie początkującego użytkownika i wtedy pierwsze wywołanie każdej opcji będzie poprzedzone wyjaśnieniem jej działania, oraz w trybie wywołania indywidualnego. W trybie początkującego użytkownika w programie są dostępne tylko niezbędne opcje.

Z programem współpracuje moduł połączeń w stalowej konstrukcji prętowej opracowanej przez firmę DitPro.

Licencja pozwala zainstalować program na wszystkich używanych komputerach. Sam program zabezpieczony jest kluczem USB. Pozwala to łatwą zmianę stanowiska pracy.

Porady ABC Obiekt3D i spis zmian w programach ABC

Można pobrać porady, w których są opisane różne sytuacje lub postępowania. Po pobraniu trzeba rozpakować plik .RAR w dowolnym folderze.
  1. Porady ogólne
  2. Porady do programu ABC Obiekt3D
  1. Spis zmian 2019 roku
  2. Spis zmian 2018 roku
   Pełny spis zmian w programach ABC od 2010 roku.