ABC Płyta
Zainteresował Cię program?

Zadzwoń

322 - 323 - 767

ABC Płyta


Model zasadniczo budowany jest na podkładzie CAD. Przy pomocy wyspecjalizowanych opcji można go dociąć do brzegu, wprowadzić otwory prostokątne i kołowe, zadać łukowe krawędzie. Gęstość podziału można lokalnie zwiększać, można też przesuwać i ustawiać, na prostej lub łuku, wybrane węzły. Model płyty może mieć obszary o różnej grubości. Po zadaniu osi, szerokości belki i szerokości współpracującej automatycznie do modelu są wprowadzane belki teowe, zlicowane górą lub dołem. Belki mogą mieć prostą oś, łukową lub kołową. W modelu można wprowadzić strefy o różnych materiałach, co pozwala modelować np.: stropy żelbetowe na dźwigarach stalowych czy drewnianych. W modelu zadaje się podpory sprężyste o parametrach odpowiadających faktycznym słupom lub ścianom.


W programie można zadać obciążenia mechaniczne w formie sił skupionych i rozłożonych liniowo lub powierzchniowo. Obciążenia powierzchniowe mogą być zmienne na powierzchni płyty. Specjalna procedura pozwala na rozkład liniowo zmiennych tych obciążeń. Ciężar własny obliczany jest automatycznie z objętości płyty i ciężaru właściwego materiału. Ponadto można wprowadzić obciążenia termiczne zadając temperatury na górze i dole płyty oraz przemieszczenia wstępne w podporach (pozwala to modelować wpływy eksploatacji górniczej). Program pozwala na półautomatyczne rozkładanie obciążeń zmiennych.

Po rozwiązaniu zawsze otrzymuje się obraz ugiętej płyty, co pozwala dodatkowo sprawdzić poprawność przyjętego modelu


Z wyników otrzymanych po obliczeniach można zestawić dodatkowe warianty metodą superpozycji ze skalowaniem składników (mnożniki obciążenia). Każdemu wariantowi wyników (bazowemu i dodatkowemu ) można nadać atrybut obciążenia stałego, zmiennego lub wykluczającego się.

Obwiednia w programie ABC Płyta domyślnie jest liczona wg tzw. Automatu wg EN, czyli z wzorów 6.10a i 6.10b z EC0. Zachowano liczenie obwiedni wg zasad typowych dla PN-B. Wyniki rozwiązania podawane są w postaci ugięć, momentów mx, my, i mxy, sił poprzecznych qxx, qyy, reakcji R oraz momentów utwierdzenia Mx i My. W modelach posadowionych na podłożu sprężystym pokazywane są też odpory gruntu.


Wyniki prezentowane są w formie graficznej jako: obrazy ugięć płyty, rozkłady momentów głównych, barwne rozkłady składowych momentów, krzywe warstwicowe. Można też pokazać przestrzenne widoki rozkładu momentów, sił poprzecznych, reakcji i odporów. Wyniki mogą być też odczytane dla dowolnego węzła czy elementu jak i przedstawione w formie cyfrowego rozkładu wybranej wartości czy klasycznych wykresów w układzie osi: wybrana wielkość - współrzędna. Dla tradycjonalistów wyniki mogą być przedstawione tabelarycznie.


Program oblicza niezbędne zbrojenie (warunek SGN) po zdefiniowaniu klasy betonu, gatunku stali, wielkości otulenia i średnicy wkładek (wartości te można na bieżąco zmieniać). Zbrojenie może być obliczane dla wybranego schematu lub dla obwiedni. Domyślnie zbrojenie obliczane jest wg PN-EN 1992-1-1:2008, ale można również zwymiarować płytę wg PN-B-03264:2002.


Zbrojenie jest przedstawiane w postaci liczby wkładek na mb, pola zbrojenia na mb, lub rozstawu wkładek. Można też poznać wartości momentów dla których zostało obliczone zbrojenie.


Program pozwala użytkownikowi zadeklarować własne, obszarowo stałe zbrojenie. Zbrojenie to jest przyjmowane tylko w miejscach w których wartości obliczone automatycznie nie są większe od zadanych. Graficzny rozkład zadanego zbrojenia może być dyspozycją dla konstruktora. Program kreśli rysunki rozkładu zbrojenia (od A4 do A1), korzystając z plotera lub z drukarki, może też współpracować poprzez programy zewnętrzne z systemami CAD.

Dla zadeklarowanego zbrojenia i zdefiniowanego schematu obciążenia (obciążenie długotrwałe lub całkowite) można otrzymać rozkład i szerokości rozwarcia rys.


Ugięcie płyty zarysowanej (warunek SGU) można określić dla wybranego miejsca stosując metodę pasma lub metodę sztywności lokalnych. W tym ostatnim przypadku dla jednego lub kilku wybranych schematów otrzymuje się obrazy ugięcia płyty w stanie zarysowanym. Obliczenia są iteracyjne i zgodne z założeniami MES.


Można też obliczyć ugięcia płyty wywołane skurczem i następnie dodać je do ugięć w stanie zarysowanym.


W programie ABC Płyta wydzielono moduł "Przebicie" który pozwala sprawdzać strefę przebicia słupem. W module tym wystarczy wskazać podporę zastępującą słup, a kontur strefy przebicia zostanie określony automatycznie. Tylko w przypadku słupa przy krawędzi lub otworów w pobliżu słupa trzeba wprowadzić modyfikację konturu przebicia. Dla przyjętego zbrojenia sprawdzane są warunki nośności i w przypadku przekroczenia wartości granicznych, proponowane jest dozbrojenie tej strefy strzemionami. Dla zadanej średnicy i gatunku stali określana jest niezbędna liczba i lokalizacja strzemion. Można też sprawdzać strefy przysłupowe w płytach fundamentowych.


Płyty fundamentowe mogą być posadowione na uwarstwionym lub jednorodnym podłożu opisanym modułem sprężystości E i liczbą Poisson'a. Zachowano też podłoże Winklera. Podłoża: uwarstwione i Winklera mogą być obszarowo zmienne. Dla podłoża uwarstwionego i jednorodnego program prowadzi analizę osiadania gruntu i rozkładu naprężeń, wokół płyty fundamentowej i w głąb. Można łączyć podłożę z podporami modelując płytę fundamentową na palach.


W przypadku podłoża uwarstwionego program pozwala wyznaczyć ekwiwalentne sztywności podłoża Winklera.


W programie jest zestaw procedur zaawansowanego modelowania. Pozwalają one na wprowadzanie podpór lub podłoża o jednostronnym działaniu, automatycznie uwzględniającym odrywanie się narożników płyt podpartych na obwodzie czy odrywanie się płyty fundamentowej od podłoża. Można też uwzględnić ograniczoną nośność podparcia, czy odkształcenia plastyczne gruntu.


Program wyznacza też częstości i postacie drgań własnych z możliwością zakładania mas skupionych i korektą mas rozłożonych.


Program posiada rozbudowanego suflera który wyświetla opis poszczególnych opcji. Opis może być wyświetlany w trybie początkującego użytkownika i wtedy pierwsze wywołanie każdej opcji będzie poprzedzone wyjaśnieniem jej działania, oraz w trybie wywołania indywidualnego. W trybie początkującego użytkownika w programie są dostępne tylko niezbędne opcje.

Licencja pozwala zainstalować program na wszystkich używanych komputerach. Sam program zabezpieczony jest kluczem USB. Pozwala to łatwą zmianę stanowiska pracy.

Porady ABC Płyta i spis zmian w programach ABC

Można pobrać porady, w których są opisane różne sytuacje lub postępowania. Po pobraniu trzeba rozpakować plik .RAR w dowolnym folderze.
  1. Porady ogólne
  2. Porady do programu ABC Płyta
  1. Spis zmian 2019 roku
  2. Spis zmian 2018 roku
   Pełny spis zmian w programach ABC od 2010 roku.