Program ABC Tarcza:

  1. Rozwiązuje wszelkiego typu tarcze nośne (w tym wielopolowe) oraz tarcze stężające, tarcze te mogą być dowolnie ukształtowane i perforowane oraz dowolnie podparte.
  2. Uwzględnia lokalne zmiany grubości i zmiany materiałów oraz odkształcalność podłoża.
  3. Uwzględnia wszelkiego typu obciążenia (pionowe, poziome, ciężar własny) łącznie z wymuszonym odkształceniem podłoża, wpływami temperatury i skurczu.
  4. Wyznacza zbrojenie w zadanych kierunkach, pozwala na zadanie własnego zbrojenia w formie dyspozycji dla konstruktora.
  5. Przedstawia wytężenie elementów tarczy wg wybranych hipotez.

W programie do rozwiązania zagadnień statyki, zastosowano Metodę Elementów Skończonych (MES), ale dzięki konsekwentnie wprowadzonej interakcyjnej grafice, nie wymaga się od użytkownika znajomości tej metody. Wszystkie etapy obliczeń, od przygotowania danych, przez analizę wyników obliczeń, do wprowadzenia zbrojenia i wyznaczenia zarysowania są wspomagane graficznie, co pozwoliło ograniczyć do minimum czas przygotowania danych i czas poświęcony na analizę wyników.
Model budowany jest z obszarów czworokątnych, trójkątnych, łukowych i wycinków koła automatycznie dzielonych na oczka o zadanej wielkości. Gęstość podziału można lokalnie zwiększać, można też przesuwać i ustawiać, na prostej lub łuku, wybrane węzły.

 


Model obliczeniowy ujmuje jednocześnie i rozwiązuje wszystkie elementy wpływające na wytężenie tarczy. Kształtowanie otworów i dowolnych obrzeży uzyskuje się usuwając poszczególne pola lub grupy pól siatki. Program dopuszcza zdefiniowanie różnych, dowolnie rozmieszczonych na rzucie grubości tarczy i różnych, dowolnie na rzucie rozmieszczonych, cech materiałowych. W sposób zautomatyzowany, deklarując wymiary poprzeczne, wprowadzać można wszelkiego rodzaju belki nadprożowe, współdziałające z tarczą partie stropu oraz słupy i pilastry. Wprowadzać można wszelkiego rodzaju podpory w tym podparcie na warstwie sprężystej gruntu, przy czym program pozwala uwzględnić pracę podłoża w płaskim stanie odkształcenia. W ten sposób można efektywnie wyznaczać współczynniki sztywności podłoża uwarstwionego.

 


Te założenia pozwalają na bezpośrednie rozwiązywanie, przykładowo, tarcz ceglanych o nadprożach wykonanych z belek żelbetowych lub stalowych jak również tarcz posadowionych na uwarstwionym podłożu gruntowym. Wprowadzenie elementów pękających na styku między obszarami o różnych materiałach pozwala uwzględnić jednostronną pracę takiego miejsca.

 


Model obliczeniowy można zbudować od podstaw lub na bazie rysunku odczytanego z systemu CAD i wprowadzonego do programu ABC Tarcza jako plik o formacie DXF.
Tarczę obciążyć można dowolnymi obciążeniami: automatycznie generowanym ciężarem własnym, siłami skupionymi, obciążeniami ciągłymi, stałymi lub zmiennymi liniowo, a także przemieszczeniami wymuszonymi liniowo lub krzywoliniowo. Przemieszczenia te działać mogą również na podłoże znajdujące się pod fundamentem tarczy np.: w formie jego wygięcia i rozpełzania (działania wpływów górniczych).
Przewidziano możliwość obciążenia tarczy polem temperatur dowolnie rozłożonych na powierzchni, a także polem różnych wartości skurczu.

 


Po obliczeniach można zdefiniować na drodze superpozycji ze skalowaniem dalsze warianty które mogą być uwzględnianie przy liczeniu obwiedni.
Wyniki rozwiązania podawane są w postaci przemieszczeń ux, uy,

 

 

sił tarczowych nx, ny, naprężeń o składowych w głównym układzie współrzędnych lub naprężeń głównych, oraz reakcji podporowych Rx, Ry. Wyniki te prezentowane są w pełni graficznie w postaci rysunków rozkładu wartości, wartości cyfrowych (z możliwością skalowania) na całym rzucie tarczy lub jej powiększonym fragmencie, wartości cyfrowych we wskazanych miejscach tarczy. Wyniki mogą być też przedstawiane w postaci wykresów rozwiniętych wzdłuż przekrojów lub odcinków przekrojów (także załamanych).

 

 

Na rysunkach przekrojów, a także na powiększonych fragmentach rzutu umieszcza się dla ułatwienia orientacji mały szkic tarczy z zaznaczonym przekrojem lub obszarem. Naprężenia główne w każdym oczku siatki mogą być pokazane w postaci odpowiednio pochylonych odcinków których długość jest proporcjonalna do wartości naprężenia.

 

 

Ponadto wszystkie naprężenia w tarczy przedstawiane są w postaci map kolorowych względnie warstwicowych.

 

 

Także w tej postaci przedstawiane są naprężenia zredukowane wg najczęściej stosowanych hipotez wytrzymałościowych, w tym także dla materiałów niesymetrycznych.

 

 

Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowo innych, niż przedstawione, hipotez wytrzymałościowych.
Wyniki obliczeń prezentowane mogą być zarówno dla bazowych schematów obciążeń jak i ich dowolnej kombinacji liniowej, a także dla automatycznie generowanej obwiedni wartości ekstremalnych z uwzględnieniem wartości stałych, zmiennych i wykluczających się. Można również wyznaczyć wartości ekstremalne poprzez wybór ze zbioru wartości bazowych.
Program oblicza konieczne zbrojenie po zdefiniowaniu klasy betonu i gatunku stali zbrojeniowej.

 

 

Zbrojenie to może być obliczone dla wybranego schematu lub jako wartość ekstremalna wybrana ze zdefiniowanych przez użytkownika schematów obciążenia. Jest ono przedstawione dla każdego elementu w postaci koniecznego przekroju zbrojenia w mm2/1mb, względnie po zadeklarowaniu średnicy wkładek, w postaci liczby wkładek/1mb. Wszystkie te wartości prezentowane są na rzucie tarczy z możliwością powiększenia wybranych obszarów. Jeśli w modelu są różne grubości to można ograniczyć prezentację zbrojenia do miejsc o jednakowej grubości. Możliwe jest też zadeklarowanie obszarów i typów przyjętego zbrojenia w formie dyspozycji dla konstruktora.
Dla wybranego schematu obciążenia program oblicza zarysowanie i przedstawia je graficznie w postaci kresek o kierunku rysy. Można również odczytać szerokości rozwarcia rys.
Rysunki i wydruki mogą być sporządzane przez dowolną drukarkę. Ich format można dowolnie dobierać w zależności od typu urządzenia drukującego. Rozkłady zbrojenia mogą być też rysowane na drukarce lub ploterze w formatach od A4 do A1, w automatycznej lub zadawanej przez użytkownika skali. Również rozmiar rysunku może być dostosowany do indywidualnych wymagań urządzenia kreślącego.
Program posiada rozbudowanego suflera który wyświetla opis poszczególnych opcji. Opis może być wyświetlany w trybie początkującego użytkownika i wtedy pierwsze wywołanie każdej opcji będzie poprzedzone wyjaśnieniem jej działania, oraz w trybie wywołania indywidualnego. W trybie początkującego użytkownika w programie są dostępne tylko niezbędne opcje.


Licencja pozwala zainstalować program na wszystkich używanych komputerach. Sam program zabezpieczony jest kluczem USB. Pozwala to łatwą zmianę stanowiska pracy.

sk design