Program ABC Płyta pozwala rozwiązać i zaprojektować zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 lub PN-B-03264:2002:

  1. żelbetowe stropy wielopolowe, dowolnie ukształtowane i perforowane, o stałej i zmiennej grubości,
  2. stropy monolityczne z uwzględnieniem współpracy belek, ścian i słupów podpierających,
  3. fundamenty płytowe, rusztowe, o stałej i zmiennej grubości, na podłożu sprężystym o obszarowo zmiennych parametrach.

Program wyznacza niezbędne zbrojenie w warunku stanu granicznego nośności (SGN)

i oblicza ugięcia w stanie zarysowanym (SGU). W przypadku PN-EN są też obliczane ugięcia od skurczu.

Ponadto można sprawdzić strefy przysłupowe na przebicie zarówno w stropie jak i w płycie fundamentowej.

W programie, do rozwiązania zagadnień statyki, zastosowano Metodę Elementów Skończonych (MES), ale dzięki konsekwentnie wprowadzonej interakcyjnej grafice, nie wymaga się od użytkownika znajomości tej metody. Wszystkie etapy obliczeń, od przygotowania danych, przez analizę wyników obliczeń statycznych, do wprowadzenia zbrojenia i wyznaczenia zarysowania i ugięć płyty zarysowanej, są wspomagane graficznie, co pozwoliło ograniczyć do minimum czas przygotowania danych i czas poświęcony na analizę wyników.
Obliczeniowy model płyty wspólnie ujmuje i razem rozwiązuje wszystkie jej elementy tj.: płytę podstawową, wszelkiego rodzaju belki i podciągi, jak również związane z nią słupy i ściany.

 

 

Model budowany jest z obszarów czworokątnych, trójkątnych, łukowych i wycinków koła automatycznie dzielonych na oczka o zadanej wielkości. Gęstość podziału można lokalnie zwiększać, można też przesuwać i ustawiać, na prostej lub łuku, wybrane węzły. Model płyty może mieć obszary o różnej grubości. Po zadaniu osi i przekroju poprzecznego automatycznie do modelu są wprowadzane belki. Belki mogą mieć prostą oś, łukową lub kołową.
Otwory w płycie, jak również wcięcia brzegu, otrzymuje się przez usuwanie wybranych oczek siatki. Dla ułatwienia operacji związanej z modelowaniem geometrii, można skorzystać z podkładu przygotowanego systemem CAD, wprowadzonego do programu ABC Płyta jako plik o formacie .DXF.
W modelu można wprowadzić strefy o różnych materiałach, co pozwala modelować np.: stropy żelbetowe na dźwigarach stalowych czy drewnianych.
W programie można zadać obciążenia mechaniczne w formie sił skupionych i rozłożonych liniowo lub powierzchniowo. Obciążenia powierzchniowe mogą być zmienne na powierzchni płyty. Specjalna procedura pozwala na rozkład liniowy tych obciążeń. Ciężar własny obliczany jest automatycznie z objętości płyty i ciężaru właściwego materiału. Ponadto można wprowadzić obciążenia termiczne w formie różnicy temperatur na grubości, oraz przemieszczenia wstępne w podporach (pozwala to modelować wpływy eksploatacji górniczej). Program pozwala na półautomatyczne rozkładanie obciążeń zmiennych.
Po rozwiązaniu zawsze otrzymuje się obraz ugiętej płyty, co pozwala dodatkowo sprawdzić poprawność przyjętego modelu

 


Z wyników otrzymanych po obliczeniach można zestawić dodatkowe warianty metodą superpozycji ze skalowaniem składników (mnożniki obciążenia). Każdemu wariantowi wyników (bazowemu i dodatkowemu ) można nadać atrybut obciążenia stałego, zmiennego lub wykluczającego się z innymi.
Obwiednie w programie ABC Płyta mogą być liczone przez sumowanie obciążeń cząstkowych zgodnie z atrybutami: stały, zmienny lub warunkowy, lub poprzez wybór wartości ekstremalnych.
Wyniki rozwiązania podawane są w postaci ugięć, momentów mx, my, i mxy, sił poprzecznych qxx, qyy, reakcji R oraz momentów utwierdzenia Mx i My. W modelach posadowionych na podłożu sprężystym pokazywane są też odpory gruntu.
Wyniki prezentowane są w formie graficznej jako: obrazy ugięć płyty, rozkłady momentów głównych, barwne rozkłady składowych momentów,

 

 

krzywe warstwicowe. Można też pokazać przestrzenne widoki rozkładu momentów, sił poprzecznych,

 

 

reakcji i odporów. Wyniki mogą być też odczytane dla dowolnego węzła

 

 

czy elementu jak i przedstawione w formie cyfrowego rozkładu wybranej wartości czy klasycznych wykresów w układzie osi: wybrana wielkość - współrzędna. Dla tradycjonalistów wyniki mogą być przedstawione tabelarycznie.
Program oblicza niezbędne zbrojenie po zdefiniowaniu klasy betonu, gatunku stali, wielkości otulenia i średnicy wkładek (wartości te można na bieżąco zmieniać). Zbrojenie może być obliczane dla wybranego schematu lub dla obwiedni.

 

 

Zbrojenie jest przedstawiane w postaci liczby wkładek na mb, pola zbrojenia na mb, lub rozstawu wkładek. Można też poznać wartości momentów dla których zostało obliczone zbrojenie.

 


Program pozwala użytkownikowi zadeklarować własne, obszarowo stałe zbrojenie. Zbrojenie to jest przyjmowane tylko w miejscach w których wartości obliczone automatycznie nie są większe od zadanych. Graficzny rozkład zadanego zbrojenia może być dyspozycją dla konstruktora. Program kreśli rysunki rozkładu zbrojenia (od A4 do A1), korzystając z plotera lub z drukarki, może też współpracować poprzez programy zewnętrzne z systemami CAD.
Dla zadeklarowanego zbrojenia i zdefiniowanego schematu obciążenia (obciążenie długotrwałe lub całkowite) można otrzymać rozkład i szerokości rozwarcia rys.

 


Ugięcie płyty zarysowanej można określić dla wybranego miejsca stosując w pełni normozgodną procedurę. Można też powtórzyć obliczenia dla jednego, wybranego schematu otrzymując pełny obraz ugięcia płyty zarysowanej.

 

 

W tym ostatnim przypadku wg postępowania normowego wyznacza się zmiany sztywności wywołane zarysowaniem w każdym oczku, a ich wpływ na ugięcia płyty jest określany zgodnie z zasadami MES.
W programie ABC Płyta wydzielono moduł "Przebicie" który pozwala sprawdzać strefę przebicia słupem. W module tym wystarczy wskazać podporę zastępującą słup, a kontur strefy przebicia zostanie określony automatycznie. Tylko w przypadku słupa przy krawędzi lub otworów w pobliżu słupa trzeba wprowadzić modyfikację konturu przebicia. Dla przyjętego zbrojenia sprawdzane są warunki nośności i w przypadku przekroczenia wartości granicznych, proponowane jest dozbrojenie tej strefy strzemionami. Dla zadanej średnicy i gatunku stali określana jest niezbędna liczba i lokalizacja strzemion. Można też sprawdzać strefy przysłupowe w płytach fundamentowych.

 


Płyty fundamentowe mogą być posadowione na uwarstwionym lub jednorodnym podłożu opisanym modułem sprężystości E i liczbą Poisson'a. Zachowano też podłoże Winklera. Podłoża: uwarstwione i Winklera mogą być obszarowo zmienne. Dla podłoża uwarstwionego i jednorodnego program prowadzi analizę osiadania gruntu i rozkładu naprężeń, wokół płyty fundamentowej i w głąb.

 


W programie jest zestaw procedur zaawansowanego modelowania. Pozwalają one na wprowadzanie podpór lub podłoża o jednostronnym działaniu, automatycznie uwzględniającym odrywanie się narożników płyt podpartych na obwodzie czy odrywanie się płyty fundamentowej od podłoża. Można też uwzględnić ograniczoną nośność podparcia, czy odkształcenia plastyczne gruntu. Program wyznacza też częstości i postacie drgań własnych z możliwością zakładania mas skupionych i korektą mas rozłożonych

 


Program posiada rozbudowanego suflera który wyświetla opis poszczególnych opcji. Opis może być wyświetlany w trybie początkującego użytkownika i wtedy pierwsze wywołanie każdej opcji będzie poprzedzone wyjaśnieniem jej działania, oraz w trybie wywołania indywidualnego. W trybie początkującego użytkownika w programie są dostępne tylko niezbędne opcje.

 

Licencja pozwala zainstalować program na wszystkich używanych komputerach. Sam program zabezpieczony jest kluczem USB. Pozwala to łatwą zmianę stanowiska pracy.

sk design